លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សមមិត្ត​គឹម​ហែន"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

វិនិ​យោគ​ទុ​ន​អភិ​វឌ្ឍ​ផលិត​កម្ម ដើម្បី​បង្កើន​ប្រាក់​ចំ​ណូល

វិនិ​យោគ​ទុ​ន​អភិ​វឌ្ឍ​ផលិត​កម្ម ដើម្បី​បង្កើន​ប្រាក់​ចំ​ណូល 

ធ្វើសមទិន 05-02-2018

សព្វ​ថ្ងៃ ឃុំ​នា​នា​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​ឡុង​ភូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង កំ​ពុង​ប្រ​មូល​ផ្ដុំ​រាល់​ប្រ​ភព​កម្លាំ​ង​វិ​និ​យោគ​ទុន​សម្រាប់​អភិ​វឌ្ឍ​ផលិត​កម្ម​ក​សិក​ម្ម សំ​ដៅ​កសាង​សម្រេច​ជោគ​ជ័យ​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​។

Tag: សមមិត្ត​គឹម​ហែន