លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ឡឹម​ធី​ធ្វី​ហាំង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អស់​ពី​ចិត្ត​បម្រើ​អ្នក​ជំ​ងឺ

អស់​ពី​ចិត្ត​បម្រើ​អ្នក​ជំ​ងឺ 

ធ្វើសមទិន 03-01-2018

រយៈ​ពេល​កន្លង កង​ជួរ​បុគ្គ​លិក​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​ឃុំ​ធ្វឹង​ហ៊ឹង ស្រុក​ម៉ី​ទូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង តែង​លើក​កម្ពស់​ស​មត្ថ​ភាព​មុខ​ជំ​នាញ​ក្នុង​ការ​ពិ​និត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ បង្ក​បាន​ក្ដី​ជំ​នឿ​ទុក​ចិត្ត​ចំ​ពោះ​អ្នក​ជំ​ងឺ​។

Tag: វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ឡឹម​ធី​ធ្វី​ហាំង