លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ផាម​ថាញ់​សុើង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ

លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 28-08-2017

ឃុំ​ផុង​ភូ ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ជាង​៧១​%។ អា​ស្រ័យ​ហេតុនោះ ឃុំ​បាន​ទទួល​ប្រ​យោជន៍​ពី​កម្ម​វិ​ធី គម្រោង​ពិ​សេស​ជា​ច្រើន​លើ​វិ​ស័យ​សុ​ខា​ភិ​បាល ម៉្លោះ​ហើយ​គុណ​ភាព​ពិ​និត្យ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​បាន​លើក​កម្ពស់​។

Tag: វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ផាម​ថាញ់​សុើង