លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ត្រឿង​ហ្វាយ​ផុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

​អ​​​នុ​​វត្ត​​ល្អ​​ការ​​ងារ​​​ថែ​ទាំ​​សុខ​​ភាព​​ជូន​​​ប្រ​​​ជា​​ជន

​អ​​​នុ​​វត្ត​​ល្អ​​ការ​​ងារ​​​ថែ​ទាំ​​សុខ​​ភាព​​ជូន​​​ប្រ​​​ជា​​ជន 

ធ្វើសមទិន 15-02-2018

រយៈ​​ពេល​​កន្លង ផ្នែក​​​សុ​ខា​​​ភិ​​បាល​ខេត្ត​​សុក​ត្រាំង​​ខិត​​ខំ​យ៉ាង​​ពេញ​​ទំ​​ហឹង លត់​​​ដំ​​ក្រម​​សីល​ធម៌​​គ្រូ​​ពេទ្យ បង្កើន​​មុខ​​ជំ​នាញ​​ដោយ​​ឥត​​ឈប់​​ឈរ ដើម្បី​​អនុ​​វ​ត្ត​​ល្អ​​ការ​​ងារ​​ថែ​ទាំ​សុ​ខ​​ភាព​​ជូ​ន​ប្រ​​ជា​ជន​លើ​​ភូមិ​​សាស្រ្ត​​ខេត្ត​​។

Tag: វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ត្រឿង​ហ្វាយ​ផុង