លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វេជ្ជ​បណ្ឌិត ង្វៀន​ហ្វាង​ថាញ់"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អ​នុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន

អ​នុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន 

ធ្វើសមទិន 04-12-2017

រយៈ​ពេល​កន្លង មន្ទី​រ​ពហុ​ព្យា​បាល​មណ្ឌល​ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​សុក​សុើង ស្រុក​ហង​ដឹក ត្រូវ​បាន​ផ្នែក​សុ​ខា​ភិ​បាល​ខេត្ត​កៀង​យ៉ាង ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិ​និ​យោគ​ទុ​ន​រាប់​ពាន់​លាន​ដុង​ ដើម្បី​កសាង​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ បំ​ពាក់​បរិក្ខារ​សុ​ខា​ភិ​បាល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ពិ​និត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​បឋម​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ភូមិ​ភាគ​។

Tag: វេជ្ជ​បណ្ឌិត ង្វៀន​ហ្វាង​ថាញ់