លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វិ​ទ្យា​ស្ថាន​សុ​ខា​ភិ​បាល​អា​មេ​រិក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

របប​ហូប​ចុក​ល្អ​បំ​ផុត​សម្រាប់​សុខភាព​ឆ្នាំ២០១៨

របប​ហូប​ចុក​ល្អ​បំ​ផុត​សម្រាប់​សុខភាព​ឆ្នាំ២០១៨ 

ធ្វើសមទិន 15-01-2018

ជាង​​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ អ្នក​ឯក​ទេស ផ្នែក​អា​ហា​រូបត្ថម្ភ​ចំណុះ​វិ​ទ្យា​ស្ថាន​សុ​ខា​ភិ​បាល​អា​មេ​រិក (NIH) តែង​តែ​រៀប​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​អា​ហារ​ពេញ​និ​យម​៣៨​មុខ​។ តាម​លទ្ធ​ផល​ទើប​ប្រ​កាស​ថ្មី​ៗ របបហូប​ចុក​គ្រប់​គ្រង​សម្ពាធ​ឈាម អ​នុ​វត្ត​វិ​ធី​DASH ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​គឺ​ជា​អា​ហារ​ល្អ​បំ​ផុត​សម្រាប់​សុខ​ភាព​​៨​ឆ្នាំ​បន្តប​ន្ទាប់​។

Tag: វិ​ទ្យា​ស្ថាន​សុ​ខា​ភិ​បាល​អា​មេ​រិក