លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វាស់សម្ពាធឈាម"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អនុវត្តល្អការងារពិនិត្យជំងឺ

អនុវត្តល្អការងារពិនិត្យជំងឺ 

ធ្វើសមទិន 06-06-2017

ច្រើនឆ្នាំមកនេះ ដំណាក់សុខាភិបាលឃុំថាញ់តឹង ស្រុកថាញ់ទ្រី ខេត្ត សុកត្រាំង អនុវត្តបានល្អនូវការថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន។

Tag: វាស់សម្ពាធឈាម