លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វរសេនី​យ៍​ឯ​ក ឡេវ៉ាន់​អា​ញ់ ស្នង​ការ​រង​នៃ​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជូន​ទង់​ជា​តិ​និង​រូប​ថត​អ៊ំ​ហូ ដល់​នេ​សាទ​ករ

ជូន​ទង់​ជា​តិ​និង​រូប​ថត​អ៊ំ​ហូ ដល់​នេ​សាទ​ករ 

ធ្វើសមទិន 08-10-2019

កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​សុក​ត្រាំង​ បាន​រៀប​ចំ​ជូន​ទង់​ជា​តិ​១​.០​០​០​ទង់​ និង​រូប​ថត​អ៊ំ​ហូ ១​៥​០​ផ្ទាំង​ និង​ពោង​បណ្តែ​ត៩​០​គ្រឿង​ដល់​នេ​សាទ​ករលើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ព្រំ​ដែន​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ។​

Tag: វរសេនី​យ៍​ឯ​ក ឡេវ៉ាន់​អា​ញ់ ស្នង​ការ​រង​នៃ​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​