លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វត្ត​គម្ភីរ​សាគរ (ព្រែក​ជ្រៅ​)"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

រម​ណីយ​ដ្ឋាន​ទេស​ចរ​ណ៍​ល្បី​ឈ្មោះ​នៅ​បាក​លីវ​

រម​ណីយ​ដ្ឋាន​ទេស​ចរ​ណ៍​ល្បី​ឈ្មោះ​នៅ​បាក​លីវ​ 

ធ្វើសមទិន 30-09-2019

និយា​យ​ដល់​បាក​លីវ​ ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​តែ​ងនឹក​ដល់​អតីត​សិល្បករ​កាវ​ វុាំងលូវ-កវី​និព័ន្ធ​បទ​ចម្រៀង​ដ៏​ល្បី​ “យា​កោហ្វាយ​ឡាង” ដែល​ប្រ​ ជា​ជន​រស់​នៅ​តំ​បន់​ណាម​បូ​ភាគ​ច្រើន​តែ​ងដឹង​ឮ​។​

Tag: វត្ត​គម្ភីរ​សាគរ (ព្រែក​ជ្រៅ​)