លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ល្ពៅ​មើម កា​រ៉ូត​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​រដូវ​រងា​រ

ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​រដូវ​រងា​រ 

ធ្វើសមទិន 08-01-2018

ក្នុង​រដូវ​រ​ងារ សី​តុណ្ហ​ភាព​ចុះ​ទាប បាន​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដល់​សុ​ខ​ភាព ពិ​សេស​ចំ​ពោះ​អ្នក​មាន​កម្លាំង​បដិ​បក្ខ​ប្រាណ​ខ្សោយ ដូច​ជា​មនុស្ស​ចាស់ កុ​មារ ស្រ្តី​មាន​គភ៌​។ល។ ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ត្រូវ​របៀប​ពេល​អា​កាស​ធាតុ​ត្រ​ជាក់ នឹង​ជួយ​បង្កើន​កម្លាំង​បដិ​បក្ខ​ប្រាណ​និង​បង្ការ​រោគ​ឆ្លង​រាល​ដាល​។

Tag: ល្ពៅ​មើម កា​រ៉ូត​