លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ឡឹម​វុា​ំង​ហ៊ុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជំ​នួយ​ដោះ​ស្រាយ​ការ​ងារ​ធ្វើ

ជំ​នួយ​ដោះ​ស្រាយ​ការ​ងារ​ធ្វើ 

ធ្វើសមទិន 13-11-2017

ជំ​នួយ​ដោះ​ស្រាយ​ការ​ងារ​ធ្វើ​ជូន​ពល​ករ​ជន​បទ គឺ​ជា​វិ​ធាន​ការ​មួយ​ជួយ​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ​នៅ​ហូវ​យ៉ាង​។

Tag: លោក​ឡឹម​វុា​ំង​ហ៊ុង