លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ឡឹម​មេ​រិន្ទ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

គិត​គូរ​ដល់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច

គិត​គូរ​ដល់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច 

ធ្វើសមទិន 23-01-2018

ស្រុក​ម៉ី​ទូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ផ្តុំ​​កម្លាំង​​អនុ​​វ​ត្ត​បាន​​ល្អ​នូវ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កម្ម​វិ​ធី គម្រោង​វិ​និយោគ​ទុន​ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​តំ​បន់​លំ​បាក​ពិ​សេស តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​កុះ​ករ​។ ផ្តើម​ពី​នោះ ជីវ​ភាព​សម្ភារៈ និង​ស្មារតី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ត្រូវ​បាន​លើក​ស្ទួយ​។

Tag: លោក​ឡឹម​មេ​រិន្ទ