លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ឡឹម​ថាញ់​ហ៊ុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

លើក​កម្ពស់​តុល្យ​ភាព​ប្រ​ជា​បញ្ញា

លើក​កម្ពស់​តុល្យ​ភាព​ប្រ​ជា​បញ្ញា 

ធ្វើសមទិន 26-02-2018

លើក​កម្ពស់​កម្រិត​ប្រ​ជា​បញ្ញា ​និង​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូ​ន​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តំ​បន់​ដែល​​មាន​​ជន​​រួម ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​កុះ​ករ ជា​ការ​ងារមួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ការ​ងារ​សំ​ខាន់​ៗ ដែល​ស្រុក​ឡុង​ម៉ី ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​កន្លង​។

Tag: លោក​ឡឹម​ថាញ់​ហ៊ុង