លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ស្រី​ផាមឡែឡាម"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ចលនា​កសិករ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​កាន់​តែ​រីក​ដុះ​ដាល​

ចលនា​កសិករ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​កាន់​តែ​រីក​ដុះ​ដាល​ 

ធ្វើសមទិន 08-01-2020

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ ចលនា​កសិករ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ផលិត​ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​ពូកែ​ សាម​គ្គី​ជួយ​គ្នា​ធ្វើ​មាន​ និង​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព​នៅ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​មាន​ការ​រីកចម្រើន​ ជា​ជំហាន​ៗ​លើក​កម្ពស់​ទាំង​បរិមាណ​និង​គុណ​ភាព​។

Tag: លោក​ស្រី​ផាមឡែឡាម