លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ស្រី ង្វៀន​ធី​គីម​តៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្កក្តីទុកចិត្តដល់អ្នកជំងឺ

បង្កក្តីទុកចិត្តដល់អ្នកជំងឺ 

ធ្វើសមទិន 28-09-2016

មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​ស្រុក​ថាញ់​ទ្រី ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៤ ដោយ​បំ​ពាក់​សម្ភារៈ​បរិ​ក្ខារ​គ្រប់​សព្វ និង​ទំ​នើបៗ​ សម្រាប់​បម្រើ​ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​អ្នក​ជំងឺ​។

Tag: លោក​ស្រី ង្វៀន​ធី​គីម​តៀង