លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​តូ​ឡឹម​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

កិច្ច​ចរ​ចាកំ​ពូល​រវាង​ក្រ​សួង​នគរ​បាល​វៀត​​ណាម​និង​ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ​កម្ពុជា

កិច្ច​ចរ​ចាកំ​ពូល​រវាង​ក្រ​សួង​នគរ​បាល​វៀត​​ណាម​និង​ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ​កម្ពុជា 

ធ្វើសមទិន 26-02-2018

​​ក្នុង​ឱ​កាស​បំ​ពេញ​ទស្សន​កិច្ច​និង​ធ្វើ​ការ​នៅ​កម្ពុជា កន្លង​ហើយ នៅ​ទី​ស្នាក់​ការ​ក្រ​សួង​មហា​ផ្ទៃ​កម្ពុជា បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​កិច្ច​ចរ​ចារ​វាងគ​ណៈ​ប្រតិ​ភូ​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​ក្រ​សួង​នគរ​បាល​វៀត​ណាម និង​គណៈ​ប្រតិ​ភូ​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ​កម្ពុជា​។

Tag: លោក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​តូ​ឡឹម​