លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ម៉ា​យ​វ៉ាន់​ប័ន ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​សង្កាត់​៩​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

នារី​សង្កាត់​៩​ រួម​ដំ​ណើរ​ជា​មួយ​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​

នារី​សង្កាត់​៩​ រួម​ដំ​ណើរ​ជា​មួយ​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​ 

ធ្វើសមទិន 03-09-2019

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ ទន្ទឹម​នឹង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ​នូវ​ការចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ “នារី​ស​កម្ម​រៀន​សូត្រ​ ពល​កម្ម​ ច្នៃ​ប្រ​តិដ្ឋ​ ក​សាង​គ្រួ​សារ​សុភ​មង្គល​”

Tag: លោក​ម៉ា​យ​វ៉ាន់​ប័ន ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​សង្កាត់​៩​