លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ភូវ​ថ​កៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្កើន​គុណ​ភាព​អប់​រំ​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ

បង្កើន​គុណ​ភាព​អប់​រំ​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 10-10-2017

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ស្រី ង្វៀន​ធី​មិញ​យ៉ាង នា​យិ​កា​នៃ​មន្ទីរ​អប់​រំ​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ខេត្ត​កៀង​យ៉ាង​៖ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧​-២០១៨ ទូ​ទាំង​ខេត្ត​កៀង​យ៉ាង បាន​កសាង​បន្ទប់​រៀន​ថ្មី​ចំ​នួន​៥៨១​បន្ទប់​។​ទន្ទឹម​នឹង​នោះ ដំ​ណើរ​ការ​ជួស​ជុល បង្កើន​កម្រិត​អ​គារ​សិក្សា​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដោយ​ថ​វិ​កា​ប្រ​មាណ​៥០០​ពាន់​លាន​ដុង​។

Tag: លោក​ភូវ​ថ​កៀង