លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ផាម​វ៉ាន់​ម៉ោក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ស្រុកចូវថាញ់ - ប្រសិទ្ធភាពផ្ដើមពីគោលនយោបាយជនជាតិ

ស្រុកចូវថាញ់ - ប្រសិទ្ធភាពផ្ដើមពីគោលនយោបាយជនជាតិ 

ធ្វើសមទិន 07-07-2019

ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លង គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​បក្ស​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​ និង​អង្គ​ការ​ម​ហា​ជន​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេ​ត្ត​ត្រាវិ​ញ បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អ​នុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ គោល​ន​យោបា​យ​ជន​ជាតិ​។

Tag: លោក​ផាម​វ៉ាន់​ម៉ោក