លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ផាម​វាំុ​ង​កុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ចូវ​ថាញ់​ពង្រីក​វិ​ស័យ​ទេស​ចរណ៍

ចូវ​ថាញ់​ពង្រីក​វិ​ស័យ​ទេស​ចរណ៍ 

ធ្វើសមទិន 23-01-2018

កំ​​ណ​ត់​ច្បា​ស់​​​វិ​​ស័​យ​​ទេស​ចរណ៍ គឺជា​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច​មុខ​ព្រួញ​របស់​ស្រុក​គណៈ​ប្រចាំ​កា​រ​នៃគ​ណៈកម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ស្រុក​ចូវ​​ថាញ់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​ក​សាង​ផែន​ការ​លេខ​៤៦-KH/HU ដើម្បីពង្រីក​វិស័យ​ទេស​ចរណ៍​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត។

Tag: លោក​ផាម​វាំុ​ង​កុង