លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ថាច់​ហៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅត្រាអូង

អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅត្រាអូង 

ធ្វើសមទិន 31-07-2017

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​ថេ​ហៀង ប្រ​ធាន​កា​រិ​យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​ស្រុក​ត្រា​អូង ខេត្ត​វិញ​ឡុង ឲ្យ​ដឹង៖ “អា​ស្រ័យ​អនុ​វត្ត​គោល​ន​យោ​បាយ​ជំ​នួយ​របស់​រដ្ឋ ទើប​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​មូល​ដ្ឋាន​នៅ​តំ​បន់​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ បាន​កែ​​លម្អ​ច្រើន​បើ​ប្រៀប​នឹង​កាល​ពី​មុន​។

Tag: លោកង៉ោវិញទ្វឹង

សម្រេចល្អ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ

សម្រេចល្អ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 15-01-2018

អា​ស្រ័យ​ជំ​រុញ​ល្បឿន​ដំ​ណើរ​ការ​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ខែ​ចុង​ឆ្នាំ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ស្រុក​ត្រ​អូង ខេត្ត​វិញ​ឡុង ធ្វើ​បាន​សម្រេច​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​នូវ​ផែន​ការ​នៃ​ការ​ងារ​ជនជាតិ​ឆ្នាំ​​២០១៧​។

Tag: លោក​ថាច់​ហៀង