លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ថាច់​បូ​ណាត"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ស​មិទ្ធិ​ផល​លេច​ធ្លោ​រយៈ​ពេល​៥​ឆ្នាំ​ អ​នុ​វត្ត​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ​

ស​មិទ្ធិ​ផល​លេច​ធ្លោ​រយៈ​ពេល​៥​ឆ្នាំ​ អ​នុ​វត្ត​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ 

ធ្វើសមទិន 19-06-2019

ស្រុក​កូវ​កែ​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ បាន​កំ​ណត់​ច្បាស់ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ និង​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ គឺ​ជា​ភារ​កិច្ច​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ភារ​កិច្ច​ដ៏សំ​ខាន់​ៗ​ក្នុង​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​នៅ​ភូមិ​ភាគ​។

Tag: លោក​ថាច់​បូ​ណាត