លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ថាច់​ណុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អ្នកអស់​ពី​ចិត្ត​ពី​ថ្លើម​នឹង​ការ​ងារ

អ្នកអស់​ពី​ចិត្ត​ពី​ថ្លើម​នឹង​ការ​ងារ 

ធ្វើសមទិន 10-10-2017

នៅ​ក្នុង​សន្និ​បាត​ស្ងើច​សរ​សើរ​កម្មា​ភិ​បាល​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ថ្នាក់​ឃុំ​និង​ប្រ​ធាន​ផែ្នក​ការ​ងារ​រណ​សិរ្ស​អនុ​សង្កាត់ ភូមិ​នា​នា​ទូ​ទាំង​ខេត្ត​​សុក​ត្រាំង ដែល​សម្រេច​ភារ​កិច្ច​ឆ្នើម​ដំ​ណាក់​កាល​២០១៤​-២០១៧ ក្នុង​នោះ មាន​លោក​ថាច់​ណុង ជា​អ្នក​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​រណ​សិរ្ស​អនុ​សង្កាត់​ដ៏​ស​កម្ម​និង​អស់​ពី​ចិត្ត​ពី​ថ្លើម​នឹង​ការ​ងារ​។

Tag: លោក​ថាច់​ណុង