លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ត្រឹង​ត្រឿង​ហាយ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

អូរ​ឡឹម លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​អប់​រំ

អូរ​ឡឹម លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​អប់​រំ 

ធ្វើសមទិន 03-01-2018

តាម​ប្រ​សាសន៍​របស់​លោក​ត្រឹង​ត្រឿង​ហាយ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​អូរ​ឡឹម ស្រុក​ទ្រី​តូង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង ការ​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​លើ​ភូ​​មិ​សាស្រ្ត​ឃុំ​តែង​បាន​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិ​និ​យោគ​ទុន អ​ភិ​វឌ្ឍន៍​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​​​​គុណ​​ភាព​​។

Tag: លោក​ត្រឹង​ត្រឿង​ហាយ

ជួយ​ក​សិ​ករ​បង្កើន​ទិន្ន​ផល

ជួយ​ក​សិ​ករ​បង្កើន​ទិន្ន​ផល 

ធ្វើសមទិន 26-02-2018

តាម​ប្រ​សាសន៍​របស់​លោក​ត្រឹង​វ៉ាំង​ម៉ាយ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​ណូយ​តូ ស្រុក​ទ្រី​តូង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង អា​ស្រ័យ​អា​កាស​ធាតុ​អំ​ណោយ​ផល និង​ការ​អនុ​វត្ត​បច្ចេក​ទេស​ក្នុង​ការ​ផលិ​ត ម្ល៉ោះ​ហើយ​រយៈ​ពេល​កន្លង មា​មីង​កសិ​ករ​ក្នុង​ឃុំ​ទទួល​បាន​ផល​កាក់​កប​។

Tag: លោកត្រឹង​ត្រឿង​ហាយ