លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ង្វៀន​ហ្វាង​ត្រេវ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

លើក​កម្ពស់​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​ប្រ​ជា​ជន

លើក​កម្ពស់​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​ប្រ​ជា​ជន 

ធ្វើសមទិន 03-10-2017

សេដ្ឋ​កិច្ច​ការ​រស់​នៅ​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​យ៉ាង​ជាក់​ស្ដែង អា​ស្រ័យ​កម្ម​វិ​ធី​គម្រោង​ដោយ​ឡែក​របស់​រដ្ឋ​សម្រាប់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​។

Tag: លោក​ង្វៀន​ហ្វាង​ត្រេវ