លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ង្វៀន​បា​មិញ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ធ្វើតាមគំរូអ៊ំ

ធ្វើតាមគំរូអ៊ំ 

ធ្វើសមទិន 05-07-2016

ថាច់​សុ​ផាយ គឺ​ជា​សម​ណសិស្ស​មួយ​អង្គ​ក្នុង​ចំ​ណោមសម​ណ​សិស្ស​២ អង្គ​របស់​សា​លា​មធ្យម​សិក្សា​បំ​ពេញ​វិជ្ជា​បា​លី​ណាម​បូ បាន​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​អំ​ពី "រៀន​សូត្រ​តាម​គំ​រូ​សីល​ធម៌​ហូ​ជី​មិញ​"។

Tag: លោក​គ្រូ​ង្វៀន​ហ្វាង​ង៉ាង

វិញឡុងសម្រេចបទដ្ឋានឧត្តានកម្មអប់រំមតេ្តយ្យសម្រាប់កុមារអាយុ៥ ឆ្នាំ

វិញឡុងសម្រេចបទដ្ឋានឧត្តានកម្មអប់រំមតេ្តយ្យសម្រាប់កុមារអាយុ៥ ឆ្នាំ 

ធ្វើសមទិន 23-01-2017

តាម​ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ខេត្ត​វិញ​ឡុង សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន ឧត្តាន​កម្ម​អប់​រំ​មតេ្តយ្យ​សម្រាប់​កុ​មារ​អា​យុ​៥​ឆ្នាំ​។

Tag: លោក​ង្វៀន​បា​មិញ