លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ង្វៀន​តឹង​យ័ញ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឃុំថើយសើុងទទួលរថយន្តសង្គ្រោះអ្នកជំងឺមានតម្លៃជាង ៧០០លានដុង

ឃុំថើយសើុងទទួលរថយន្តសង្គ្រោះអ្នកជំងឺមានតម្លៃជាង ៧០០លានដុង 

ធ្វើសមទិន 01-11-2016

គណៈ​កម្ម​ការ​រៀប​ចំ​តេត​កង​ទ័ព-ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង និង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ស្រុក​ទិញ​បៀង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង បាន​ប្រ​គល់​រថ​យន្ត​សង្គ្រោះ​អ្នក​ជំ​ងឺ​មួយ​គ្រឿង​ដល់​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​ថើយ​សើុង អា​ស្រ័យ​ក្រុម ហ៊ុន​ចំ​កាត់​ជា​ស​មា​ជិក មួយ​ទាញ​យក​ផល​និង​ច្នៃ​ថ្ម​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ជូន​។

Tag: លោក​ង្វៀន​តឹង​យ័ញ