លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ង្វៀង​វាំុង​សឺ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ទេស​ចរណ៍​ផុង​ដៀង

ទេស​ចរណ៍​ផុង​ដៀង 

ធ្វើសមទិន 10-10-2017

មន្ទីរ​វប្ប​ធម៌ កី​ឡា​និង​ទេស​ចរណ៍​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​ផុង​ដៀង រៀប​ចំ​ដោយ​ជោគ​ជ័យ ”ទិ​វា​អេ​កូ​ទេស​ចរណ៍​ផុង​ដៀង–​កឹង​ធើ​” ឆ្នាំ​២០១៧ សំ​ដៅ​អប​អរ​ទិ​វា​ទេស​ចរណ៍​ពិ​ភព​លោក (ថ្ងៃ​២៧ ខែ​កញ្ញា​)។

Tag: លោក​ង្វៀង​វាំុង​សឺ