លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​គ្រូ​ថាច់​ស៊ុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​ទម្រង់​រូប​ភាព​”គ្មាន​៥​”

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​ទម្រង់​រូប​ភាព​”គ្មាន​៥​” 

ធ្វើសមទិន 19-12-2017

ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​នេះ វិ​ទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​ អន្តេ​វា​សិក​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ឈ្មោះ​អ្នក​បដិ​វត្តន៍ បញ្ញ​វន្ត​ខ្មែរ​ស្នេ​ហា​ជាតិ​-​ហ្វិញ​កឿង អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ​នូវ​ទម្រង់​រូប​ភាព​”គ្មាន​៥​”៖ មិន​ប្រ​ព្រឹត្ត​អំ​ពើ​ហិង្សា​ឬ​ការ​បៀត​បៀន​គ្នា​ក្នុង​សា​លា; មិន​ចូលរួម​បាប​គ្រោះសង្គម; មិន​បណ្តោយ​ឲ្យ​មាន​អគ្គិ​ភ័យ​កើត​ឡើង; មិន​បង្កក​ខ្វក់​បរិ​ស្ថាន​; មិន​ឲ្យ​ជន​ទុច្ច​រិត​អូស​ទាញ បញ្ចុះ​បញ្ចូល​។

Tag: លោក​គ្រូ​ថាច់​ស៊ុង