លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​គឹម​ណាង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

របរ​ឡើង​យក​ទឹក​ត្នោត​

របរ​ឡើង​យក​ទឹក​ត្នោត​ 

ធ្វើសមទិន 05-08-2019

របរ​ឡើងយ​ក​ទឹក​ត្នោត​ កំ​ពុង​បាន​អ្នក​ភូមិ​នៅ​ស្រុក​ថ្កូ​វ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ជ្រើស​យក​ជា​របរ​ចិញ្ចឹម​ជី​វិត​។ ថ្វី​ដ្បិត​រប​រ​នេះ​មាន​ការ​នឿយ​ហត់​ ប្រ​ឈម​នឹង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ខ្ពស់​ក៏​ដោយ​ ផ្ទុយ​មក​វិញ​បាន​ផ្ដល់​ប្រ​ភព​ចំ​ណូល​លំ​នឹង​សម្រាប់​គ្រួ​សារ​ជា​ច្រើន​។

Tag: លោក​គឹម​ណាង​