លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ខឺវ​ជីកឿង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាព​ផ្លាស់ថ្មី​នៅ​ផុង​ហ៊ីប

ភាព​ផ្លាស់ថ្មី​នៅ​ផុង​ហ៊ីប 

ធ្វើសមទិន 03-01-2018

ឃុំ​ផុង​ភូ ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ជា​ឃុំ​ក្រ​ឋិត​ក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​១៣៥​របស់​រដ្ឋា​ភិ​បាល ដោយ​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ជាង​៧១% គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ ខិត​ខំ​យ៉ាង​ពេញ​ទំ​ហឹង ដើម្បី​លើក​ស្ទួយ​៣/៦​ភូមិ ឈាន​ឡើង​ចាក​ផុត​ពី​ភូមិ​លំ​បាក​ពិ​សេស។

Tag: លោក​ខឺវ​ជីកឿង