លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​កាវ​ក្វឹក​យុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាព​វិ​វឌ្ឍន៍​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ

ភាព​វិ​វឌ្ឍន៍​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 31-10-2017

អា​ស្រ័យ​បាន​ទទួល​ផល​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ​របស់​បក្ស និង​រដ្ឋ ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ក្រី​ក្រ​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ដី​សង់​ផ្ទះ​​ ដី​​ផលិត​កម្ម ទុន​ពង្រីក​ការ​ផលិត អគ្គិស​នី និង​ទឹក​ស្អាត​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ដើម​។ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ មាន​គ្រួ​សារ​ជា​ច្រើន​បាន​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ ឈាន​ឡើង​ធូរ​ធារ​។

Tag: លោក​កាវ​ក្វឹក​យុង