លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោកអគ្គលេខាង្វៀន​ភូ​ត្រុង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ស្ងើច​សរ​សើរ​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព អ្នក​ស្នេ​ហា​ជាតិ

បញ្ញ​វន្ត​និង​អា​ជីវ​កឆ្នើម​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ឆ្នាំ​២០១៧

ស្ងើច​សរ​សើរ​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព អ្នក​ស្នេ​ហា​ជាតិ បញ្ញ​វន្ត​និង​អា​ជីវ​កឆ្នើម​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ឆ្នាំ​២០១៧ 

ធ្វើសមទិន 25-12-2017

មាន​តំ​ណាង​ប្រ​មាណ​៥១២​រូប នៅ​កាន់​រដ្ឋ​ធា​នី​ហា​ណូយ ចូល​រួម​ពិ​ធី​ស្ងើច​សរ​សើរ អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព អ្នក​ស្នេ​ហា​ជាតិ បញ្ញ​វន្ត និង​អា​ជីវ​កឆ្នើម​ជន​ជាតិ ភាគ​តិច​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​លើក​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១៧ បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិ​ឡើង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​១៧​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០​១៧​ អា​ស្រ័យ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​និង​ក្រ​សួង ផ្នែក​ពាក់​ព័ន្ធ​រៀប​ចំ​ឡើង​។

Tag: លោកអគ្គលេខាង្វៀន​ភូ​ត្រុង​