លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោកវឿងថាញ់តឹម"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពការងារចំនួនប្រជាជន

អនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពការងារចំនួនប្រជាជន 

ធ្វើសមទិន 05-12-2016

ឆ្នាំ​២​០១០ ក្រុងវិញ​ចូវ ខេត្តសុកត្រាំង បានផ្សព្វផ្សាយ​គ្រោង​ការ "ត្រួត​ពិនិត្យ​ចំនួន​ប្រជាជ​នតំ​បន់​សមុទ្រ​និងប្រប​មាត់​សមុទ្រ" (ហៅកាត់ថា គ្រោង​ការ​៥២)។

Tag: លោកវឿងថាញ់តឹម