លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោកលឿងវាំុងទ្រឺ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្រៀនវិជ្ជាជីវៈគួបផ្សំនឹងបង្រៀនអក្សរ

បង្រៀនវិជ្ជាជីវៈគួបផ្សំនឹងបង្រៀនអក្សរ 

ធ្វើសមទិន 23-05-2017

លោក​លឿង​វាំុង​ទ្រឺ ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង​កឹង​ធើ ឲ្យ​ដឹង​៖ ឆ្នាំ​២០១៧ ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គ្រោង​ការ​វិ​ទ្យា​សាស្រ្ត "បង្រៀន​វិជ្ជា​ជីវៈ​និង​បង្រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ ជូន​ជ​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ស្រុក​កើ-​ដ ក្រុង​កឹង​ធើ"​។

Tag: លោកលឿងវាំុងទ្រឺ