លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោកប៊ូយវុាំងហ្គា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សកម្មត្រៀមបម្រុង សម្រាប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅថ្នាក់ជាតិ

សកម្មត្រៀមបម្រុង សម្រាប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅថ្នាក់ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 11-04-2017

លោក​ប៊ូយវ៉ាំងហ្គា អនុរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ឲ្យដឹង៖ យោង​តាម​បញ្ជី​ចុះ​ឈ្មោះ​របស់​មន្ទីរ​អប់​រំនិងបណ្តុះ​បណ្តាល​ ទូ​ទាំង​ប្រ​​ទេស​ឆ្នាំ​២០១៧ មាន​បេក្ខ​សិស្ស​ចូល​រួម​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​​ទៅ​ថ្នា​ក់​ជាតិ​រាប់​ទាំង​បេក្ខ​សិស្ស​ស័្វយ​រិន

Tag: លោកប៊ូយវុាំងហ្គា