លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោកថាច់ថន"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អនុវត្តវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកទេសក្នុងការផលិត

អនុវត្តវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកទេសក្នុងការផលិត 

ធ្វើសមទិន 12-06-2017

ឃុំ​ចូវ​ដៀង ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ផ្តុំ​កម្លាំង​ជំ​រុញ​ការ​អនុវត្តន៍វិទ្យា​សាស្រ្ត-​បច្ចេក​ទេស ដើម្បី​បង្កើន​ទិន្ន​ផល​គុណ​ភាព​ពូជ​ដំ​ណាំ សត្វ​ចិញ្ចឹមនិង​លើក​កម្ពស់​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ក្នុង​ការ​បង្វែរ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ផលិត​កម្ម រួម​ចំ​ណែក​លុប​បំ​បាត់​ភាព​ក្រី​ក្រ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ។​

Tag: លោកថាច់ថន