លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោកថាច់ត្វឹង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាពកុះករនៃភូមិស្រុក

ភាពកុះករនៃភូមិស្រុក 

ធ្វើសមទិន 19-04-2017

បន្ទាប់ពីបានបង្កើតអស់ពេលពីរឆ្នាំមក ក្រុមសិល្បៈមហាជនខ្មែរនៅភូមិ ជ្រៃប្រាសាទ ឃុំដូងចូវ ស្រុកយ្វៀងហាយ (ខេត្តត្រាវិញ) មានសកម្ម ភាព សម្តែងសិល្បៈបម្រើតាមតម្រូវការកម្សាន្តរបស់មាមីងក្នុងនិង ក្រៅភូមិ។

Tag: លោកថាច់ត្វឹង