លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោកត្រឹងហ្វាងយុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ចិញ្ចឹមគោកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ចិញ្ចឹមគោកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ 

ធ្វើសមទិន 23-05-2017

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ជិត​ៗ​នេះ ទម្រង់​រូប​ភាព​ចិញ្ចឹម​គោ ពិ​សេស​គឺ​គោ​ទឹក​ដោះ​កំ​ពុង​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ហើយ​ត្រូវ​បាន​ភូមិ​ភាគ​ជា​ច្រើន​ជ្រើស​​រើស ដើម្បី​លុប​បំ​បាត់​ភាព​ក្រី​ក្រ ដោយ​ចីរ​ភាព​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។ ក្នុង​នោះ ស្រុក​ត្រឹង​ដេ គឺ​ជា​ភូមិ​ភាគ​ដែល​មាន​ហ្វូង​គោ​រីក​ចម្រើន​បំ​ផុត ហើយ​បាន​ជួយ​គ្រួ​សារ​មា​មីង​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​ឈាន​ឡើង​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ ធ្វើ​មាន​ធ្វើ​បាន​។

Tag: លោកត្រឹងហ្វាងយុង