លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោកត្រឹងង៉ុកង៉ី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

លើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅកើ-ដ

លើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅកើ-ដ 

ធ្វើសមទិន 27-12-2016

លោក​​ត្រឹង​ង៉ុក​ង៉ី ប្រ​ធាន​កា​រិ​យា​ល័យ​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្រុក​កើ​-ដ ក្រុង​កឹ​ង​ធើ ឲ្យ​ដឹង​ដោយ​ក្តី​រី​ក​រាយ​៖ "បច្ចុប្បន្ន ទូ​ទាំង​ផ្នែក​អប់​រំ​មាន​គ្រូ​បង្រៀន​មាន​កម្រិត​វិជ្ជា​ជីវៈ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​១០០​%; ហើយ​មាន​គ្រូ​បង្រៀន​ថ្នាក់​មតេ្តយ្យ​៥៥​,៧៦​% និង​គ្រូ​បង្រៀន​បឋម​សិក្សា​៩០,២​% សម្រេច​លើស​កម្រិត​បទ​ដ្ឋាន។

Tag: លោកត្រឹងង៉ុកង៉ី