លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោកដងថាញ់ញឹុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាពផ្លាស់ថ្មីនៅថាញ់តឹង

ភាពផ្លាស់ថ្មីនៅថាញ់តឹង 

ធ្វើសមទិន 06-06-2017

អាស្រ័យបក្សនិងរដ្ឋ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគទុនទៅតាម គោលនយោបាយ ជាច្រើនជូនតំបន់ជនរួមជាតិភាគតិច និងការខិតខំ ឈានឡើងរបស់ប្រជាជន ម៉្លោះហើយជីវភាពរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរនៅ ឃុំថាញ់តឹង ស្រុកថាញ់ទ្រី (ខេត្តសុកត្រាំង) ត្រូវបានលើកស្ទួយជា បណ្តើរៗ ធ្វើឲ្យមុខមាត់ជនបទមានភាពផ្លាស់ថ្មី។

Tag: លោកដងថាញ់ញឹុង