លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោកង្វៀន​ថាញ់តឹត"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន 

ធ្វើសមទិន 20-12-2016

 រយៈ​ពេលកន្លង កង​ជួរ​បុគ្គលិក​ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ទ្រឿង​ស្វឹ​ង​B ស្រុកធើយ​ឡាយ ក្រុង​កឹង​ធើ អនុវត្ត​បាន​ល្អកា​រ​ងារ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន។ ឆ្លងតាម​រយៈនោះ ដំណាក់សុខា​ភិបាល​បាន​ជួយ​មាមីង​នឹង​នរចិត្ត​ពលកម្ម​ផលិត រៀន​សូត្រ រួមចំណែក​ជាមួយ​នឹងរដ្ឋអំ​ណាច​ភូមិ​ភាគ កសាង​ជន​បទថ្មី​។

Tag: លោកង្វៀន​ថាញ់តឹត