លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក Peter DeLuca"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ត្រូវរង្វាន់ឆ្នោត១លានUSD រយៈពេល២ខែប៉ុន្តែមិនដឹង

ត្រូវរង្វាន់ឆ្នោត១លានUSD រយៈពេល២ខែប៉ុន្តែមិនដឹង 

ធ្វើសមទិន 09-01-2019

លោក Peter DeLuca អាយុ៥១ឆ្នាំ បានទិញឆ្នោត កាលពីថ្ងៃ១៣ ខែតុលា នៅហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែង នៃរដ្ឋSterling Heights សហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែគាត់ទុក ភ្លេចនៅក្នុងរថយន្តរយៈពេលជាង២ខែ។

Tag: លោក Peter DeLuca