លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ត្រៀម​បម្រុង​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ បណ្តា​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​វៀត​ណាមលើ​កទី​II ឆ្នាំ​២​០​២​០​

ត្រៀម​បម្រុង​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ បណ្តា​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​វៀត​ណាមលើ​កទី​II ឆ្នាំ​២​០​២​០​ 

ធ្វើសមទិន 28-10-2019

នៅ​ទី​ស្តី​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ សមា​ជិក​គណៈ​ប្រ​តិបត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង - អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​គណៈ​ចង្អុល​ការ​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្ម​ការ​រៀប​ចំ​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស

Tag: រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​