លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ត្រៀម​បម្រុង​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ បណ្តា​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​វៀត​ណាមលើ​កទី​II ឆ្នាំ​២​០​២​០​

ត្រៀម​បម្រុង​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ បណ្តា​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​វៀត​ណាមលើ​កទី​II ឆ្នាំ​២​០​២​០​ 

ធ្វើសមទិន 28-10-2019

នៅ​ទី​ស្តី​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ សមា​ជិក​គណៈ​ប្រ​តិបត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង - អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​គណៈ​ចង្អុល​ការ​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្ម​ការ​រៀប​ចំ​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស

Tag: រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​

ពិនិត្យ​សម្រេច​របាយ​ការណ៍​ពីសំ​ណើ​គ្រោង​ការណ៍​វិ​និ​យោគ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​-សង្គម​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​

ពិនិត្យ​សម្រេច​របាយ​ការណ៍​ពីសំ​ណើ​គ្រោង​ការណ៍​វិ​និ​យោគ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​-សង្គម​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ 

ធ្វើសមទិន 24-02-2020

នៅ​ទី​ស្ដី​ការ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ សមាជិក​គណៈ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង ទើប​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិនិត្យ​សម្រេច​របាយ​ការណ៍​ សំ​ណើ​គ្រោង​ការណ៍​វិនិ​យោគ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំណាក់​កាល​២​០​២​១​-២​០​៣​០​។​

Tag: ​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង