លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "យ័ញង៉ុកសាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឌិញម៉ូងសម្រេចគោលដៅឃុំជនបទថ្មី

ឌិញម៉ូងសម្រេចគោលដៅឃុំជនបទថ្មី 

ធ្វើសមទិន 28-03-2017

អាស្រ័យការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋអំណាចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ក៏ដូចជា ស្មារតីសាមគ្គីរបស់រដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជន ឃុំឌិញម៉ូង អនុវត្តសម្រេច លក្ខឋានទាំង១៩ ដើម្បីក្លាយជាឃុំជនបទថ្មី ហេីយជាឃំុមានជនរួម ជាតិខ្មែររស់នៅកុះករបំផុតរបស់ស្រុកថើយឡាយ (ក្រុងកឹងធើ)។  

Tag: យ័ញង៉ុកសាង