លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "យោង​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ឡេ​គឹម​ឡង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ដើម្បី​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន

ដើម្បី​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន 

ធ្វើសមទិន 23-10-2017

ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​សង្កាត់​ទី​៤ ក្រុង​សុក​ត្រាំង ខេត្ត​សុក​ត្រាំង សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ពី​សុ​ខា​ភិ​បាល​ឆ្នាំ​២០០៦ ម៉្លោះ​ហើយ​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ បំ​ពាក់​បាន​គ្រប់​គ្រាន់ កង​ជួ​រ​កម្មា​ភិ​បាល​បុគ្គ​លិក​របស់​ដំ​ណាក់​តែង​បង្កើន​មុខ​ជំ​នាញ​ដោយ​ឥត​ឈប់​ឈរ​ដើម្បី​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ល្អ។​

Tag: យោង​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ឡេ​គឹម​ឡង