លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "យោង​វេជ្ជបណ្ឌិត​ត្រឿង​ហ្វាយ​ផុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពង្រីកសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

ពង្រីកសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន 

ធ្វើសមទិន 24-01-2017

រយៈពេលកន្លង ផ្នែកសុខាភិបាលខេត្តសុកត្រាំង បានផ្តោតការយកចិត្ត ទុកដាក់អនុវត្ត កសាងបទដ្ឋានសុខាភិបាលជាតិចំនួន១០។ មកទល់ ពេលនេះ ទូទាំងខេត្តសុកត្រាំង មាន៩៦/១០៩ឃុំ សង្កាត់ ទីប្រជុំជន សម្រេចលក្ខឋានជាតិស្តីពីសុខាភិបាល។ ផ្តើមពីនោះ បានឆ្លើយតបទៅ នឹងតម្រូវការថែទាំសុខភាពបឋមជូនប្រជាជនភូមិភាគ។

Tag: យោង​វេជ្ជបណ្ឌិត​ត្រឿង​ហ្វាយ​ផុង