លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "យោង​តាម​សារ​លិ​ខិត​នេះ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

លើក​លែង​បង់ប្រាក់​សាលាសម្រាប់កុ​មារ​អា​យុ៥​ឆ្នាំ

 នៅ​តំ​បន់​លំបា​ក​ពិ​សេស ចាប់​ពី​២០១៨

លើក​លែង​បង់ប្រាក់​សាលាសម្រាប់កុ​មារ​អា​យុ៥​ឆ្នាំ នៅ​តំ​បន់​លំបា​ក​ពិ​សេស ចាប់​ពី​២០១៨ 

ធ្វើសមទិន 12-10-2017

ក្រសួង​អប់រំនិង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល បាន​ចេញ​សារ​លិខិត​ផ្ញើជូនគណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រជាជន​បណ្ដា​ខេត្ត ក្រុង​ចំ​ណុះ​​មជ្ឈិម​ សំណូម​ពរភូមិ​ភាគ​នានា​ចុះ​កិច្ច​សន្យា អនុ​វត្តតម្លៃ​សេវាអប់រំ​ ឆ្នាំសិក្សា​២០១៧-២០១៨​។ ក្នុង​នោះ អនុវត្ត​គោលន​យោបាយ​ លើក​លែងបង់​ប្រាក់សា​លា​ចំ​​ពោះ​អ​ប់​រំ​មត្តេយ្យ​សម្រាប់​កុមារ​​អា​យុ​៥​ឆ្នាំ នៅ​តំ​បន់​ដែល​មាន​​ស្ថាន​​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច-សង្គម​​លំ​​បាក ពិ​សេស​ចាប់​​ពី​ថ្ងៃ​​០១/០១​/២០១៨​​។

Tag: យោង​តាម​សារ​លិ​ខិត​នេះ