លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "យឿងធីម៉ាញ់"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពូ​កែ​ការ​ងារ​រដ្ឋ ប៉ិនប្រសប់​ការ​ងារ​ផ្ទះ

ពូ​កែ​ការ​ងារ​រដ្ឋ ប៉ិនប្រសប់​ការ​ងារ​ផ្ទះ 

ធ្វើសមទិន 07-08-2017

បង​ស្រី​យឿង​ធី​ម៉ាញ់ ប្រ​ធាន​សា​ខា​សមា​គម​នា​រី​ភូមិ​ដុង​ថាំង ឃុំ​ដុង​ថាំង ស្រុក​កើ​-ដ ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​ចូល​រួម​ស​កម្ម​ភាព​ការ​ងារ​អស់​រយៈ​ពេល​១៦​ឆ្នាំ បង​បាន​មា​មីង​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ឃុំ​ដុង​ថាំង​ស្រ​ឡាញ់​រាប់​អាន​គាត់​ណាស់​។

Tag: យឿងធីម៉ាញ់