លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "យុទ្ធ​ជន​ហ្វឹក​ហាត់​ត្រៀម​ប្រ​យុទ្ធ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្កើន​វិ​ន័យ​កង​ទ័ព​ ឆ្លើ​យ​តប​តម្រូវ​ការ​ភារកិច្ច​

បង្កើន​វិ​ន័យ​កង​ទ័ព​ ឆ្លើ​យ​តប​តម្រូវ​ការ​ភារកិច្ច​ 

ធ្វើសមទិន 28-10-2019

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ បញ្ជា​ការ​ដ្ឋា​ន​យោធា​ខេត្ត​ត្រាវិ​ញ បាន​ដឹក​នាំ​ចង្អុល​ការ​អនុ​វត្ត​ល្អ​វិ​ន័យ​កង​ទ័ព​ និង​ការ​ធានា​សុវត្ថិ​ភាព​អង្គ​ភាព​ រួម​ចំ​ណែក​កសាង​អង្គ​ភាព​រឹង​មាំ​លើ​គ្រប់​វិ​ស័យ​ ឆ្លើ​យ​តប​តម្រូវ​ការ​ភារកិច្ច​ការ​ពារ​មាតុ​ភូមិ​។​

Tag: យុទ្ធ​ជន​ហ្វឹក​ហាត់​ត្រៀម​ប្រ​យុទ្ធ​